นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อของ Heng House ดังนี้ 

ท่านสามารถยกเลิกออเดอร์ได้ภายในเวลา1วันหลังจากทำการสั่งซื้อ หากเกิน1วันไปแล้วแต่ว่าสินค้ายังไม่ได้ส่ง กรุณาติดต่อเรา ที่ 08 9816 7214 โดยด่วน หากทางเราได้ทำการส่งของไปแล้ว ท่านสามารถทำการคืนสินค้าได้ตาม นโยบายการคืนสินค้าของเรา

นโยบายการคืนสินค้าของ Heng House ดังนี้ 

สินค้าทุกชิ้นยินดีรับคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

สินค้าที่รับคืน เป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์

Heng House ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน

1 สินค้าที่ไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า

2 ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานของลูกค้า

Heng House แนะนำให้ติดต่อประสานงานกับจนท. ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08 9816 7214 หรือ อีเมลที่ [email protected] เพื่อแจ้งปัญหา ความเสียหาย การรับคืน วิธีดำเนินการต่างๆ 

วิธีการเปลี่ยนคืน 

ลูกค้านำส่งสินค้ากลับมาที่ Heng House โดยทางพัสดุลงทะเบียน หรือ ems โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมใบเสร็จ เพื่อจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทดแทน

Heng House เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง Heng House จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว Heng House ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้น

Heng House สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า